Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Fiberplast Group

Algemeen

1.1 Waar hierna van "Verkoper" wordt gesproken, wordt hieronder mede verstaan het gehele Fiberplast-concern alsmede iedere vennootschap daarbinnen, te weten Fiberplast beheer B.V., Fiberplast group B.V., Fiberplast participatie B.V., Fiberplast biobased B.V. en Fiberplast circulair B.V., in de hoedanigheid van aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "Koper" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van Verkoper.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Verkoper, waarbij Verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen Verkoper en Koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere overeenkomsten onverkort van toepassing zijn.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Koper zijn niet van toepassing en worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard.

Overeenkomst

2.1. Offertes, aanbiedingen en overige mededelingen van Verkoper binden Verkoper niet. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Verkoper binden Verkoper niet dan nadat en voor zover zij door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.2. Bij verschil tussen de bestelling van Koper en de bevestiging van Verkoper is uitsluitend Verkopers bevestiging verbindend.

2.3. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar Verkopers redelijk verlangen wordt verschaft, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Verkopers recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat Koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

2.4. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van Verkoper redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden.

Onder overmacht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begrepen:

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan
b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van Verkoper of een van dezen of door derde(n)
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van Verkoper of van Verkopers bedrijf naar Koper wordt bemoeilijkt of belemmerd
d. iedere beperking van de mogelijkheden voor Verkoper om naar verplichtingen na te komen als gevolg van onvoorziene omstandigheden
e. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

2.5. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.7. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is Verkoper niet aansprakelijk.

2.8 Annulering door Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Verkoper. Indien Verkoper akkoord gaat met de annulering, is Koper aan Verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% met een minimum van Euro 500 van hetgeen Koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Verkoper zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

Levertijd

3.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Verkoper is hieraan nimmer gebonden.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van zes maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van Koper, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.

3.3 Onverminderd het bepaalde onder art. 2.4 en ook buiten het geval van overmacht, geeft overschrijding van de benaderende levertijd Koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij Koper opzet of grove schuld van Verkoper bewijst.

Garantie en reclame

4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij Verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard. Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een reclame op, dan wel enig recht of rechtsvordering.

4.3. Een eventuele garantieverplichting van Verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

4.4. Indien de reclame van Koper met inachtneming van het hierboven bepaalde, gegrond is, heeft Koper de keuze tussen her-levering of- voor zover Verkoper daarin ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling van de Koper toerekenbaar tekortschiet- gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De Koper dient de (vermeende) gebrekkige zaken ter beschikking van Verkoper te houden. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

4.5. De eventuele garantie van Verkoper geldt niet, indien:
a. en zolang de Koper jegens Verkoper in verzuim is
b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld
c. de zaken langer dan normaal of onjuist zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden
d. Koper installatie- onderhouds- en/of andere voorschriften heeft genegeerd en/of niet correct heeft nageleefd
e. Verkoper niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken
f. 3 maanden na de levering is verstreken.

4.6. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

Aansprakelijkheid

5.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade jegens Koper, noch jegens derden, met uitzondering van schade die ontstaat als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.2 Indien Verkoper onverminderd het voorgaande toch aansprakelijk is, beperkt deze aansprakelijkheid zich altijd tot het bedrag waarvoor de door Verkoper afgesloten verzekering dekking biedt of, indien dit lager is, het orderbedrag van de betreffende overeenkomst.

5.3 Onverminderd het voorgaande kan Verkoper, noch medewerker(s) van Verkoper, noch door Verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade waar mede onder maar niet beperkt tot wordt begrepen transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien Verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

5.4 Indien deze overeenkomst zaken betreft die Verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is Verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid – onverminderd het voorgaande – te allen tijde beperkt tot datgene waarvoor Verkopers leverancier of door Verkoper ingeschakelde derde(n) jegens Verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

5.5. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart Koper Verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door Verkoper verstrekte informatie.

Vervoer

6.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor Koper gereed staan en Verkoper zulks aan Koper heeft medegedeeld, is Koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft Verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan Koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade en kosten.

6.2. De Koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van Koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 5.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.

6.3. Het vervoermiddel is ter keuze van Verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder art. 2.4

6.4. Door Verkoper te leveren zaken reizen voor rekening en risico van Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijs en Betaling

7.1. De door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek c.q. distributiecentrum, "ex works" (Incoterms). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

7.2. Elke betaling moet geschieden binnen acht (8) dagen na levering, netto contant en zonder dat Koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het recht van Koper om zijn eventuele vorderingen op Verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de in art.

7.2 bedoelde termijn indien geen volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken.

7.4. In het geval bedoeld in het voorgaande lid, is Koper aan Verkoper tot de dag der voldoening rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, naar een rentevoet van 3% boven de in Nederland geldende wettelijke rente. Indien Verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 250 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

7.5 Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door Verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen Koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan Verkoper verschuldigd is.

7.6 Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Verkoper. In het geval Koper ondanks sommatie door Verkoper daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te herstellen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst bij onderhands schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens Koper te vergoeden.

Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Verkoper tot aan het moment waarop Koper aan alle verplichtingen - voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Verkoper zich tot levering heeft verplicht - voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Koper gehouden de door Verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

8.2. Indien Koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van Koper worden gebracht.

8.3 Koper is, zolang bovengenoemde vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

8.4 Verkoper verschaft aan Koper op het moment dat Koper aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die Verkoper op Koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van Verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Geschillen

9.1 Voor alle overeenkomsten van Verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

9.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

9.3 Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

9.4 Wanneer een beding uit deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vernietigbaar of nietig zou blijken, zullen partijen in onderling overleg het betreffende beding vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel als mogelijk de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling omvat, bij gebreke waarvan geen van de partijen aan de vernietiging of nietigheid van de betreffende bepaling enig voordeel of recht kan ontlenen.
Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onvoorwaardelijk van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Fiberplast Group
De Kletten 10
9206 BA Drachten
Tel: +31 (0)512 544715
info@fiberplast.nl