Inkoopvoorwaarden

Welke inkoopvoorwaarden wij hanteren, leest u hier.

Inkoopvoorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 Onder de Leverancier wordt verstaan de wederpartij van Fiberplast Circulair BV, de partij die de opdracht krijgt van Fiberplast Circulair BV tot het leveren van zaken en diensten.

1.2 Onder order wordt verstaan het aanbod van Fiberplast Circulair BV om te komen tot een (in)koopovereenkomst.

1.3 Onder leverantie wordt verstaan al hetgeen dat door Leverancier aan Fiberplast Circulair BV geleverd behoort te worden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Fiberplast Circulair BV geplaatste orders en alle overige rechtshandelingen van Fiberplast Circulair BV betreffende het inkopen dan wel het doen leveren van zaken en diensten aan Fiberplast Circulair BV, inclusief koop op afbetaling, huurkoop en in huur. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden sluiten alle andere leveringsvoorwaarden van de Leverancier of van enige organisatie waartoe de Leverancier hoort, uit. Door aanvaarding van de order door Leverancier of door met de uitvoering van de order een aanvang te maken, erkent de Leverancier dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle daarmee strijdige en/of daarvan afwijkende voorwaarden, behoudens indien en voor zover afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Fiberplast Circulair BV zijn bevestigd.

2.2 De bijzondere bepalingen opgenomen in de koopovereenkomst, prevaleren boven de bepalingen opgenomen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Plaatsing en bevestiging van de order

3.1 Een order of wijzigingsorder is eerst bindend voor Fiberplast Circulair BV als Fiberplast Circulair BV deze schriftelijk heeft geplaatst en dient door de Leverancier schriftelijk binnen 7 (zeven) dagen na datum van de order te worden aanvaard. Indien binnen de gestelde termijn geen schriftelijke bevestiging van Leverancier wordt ontvangen wordt deze geacht onvoorwaardelijk met de inhoud hiervan in te stemmen.

3.2 Schriftelijke aanvaarding door Fiberplast Circulair BV kan de inhoud van de order en de daarbij behorende Algemene Inkoopvoorwaarden niet wijzigingen, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door Fiberplast Circulair BV is bevestigd.

4. Prijs en betaling

4.1 De in de order of koopovereenkomst vermelde prijs is vast en bindend en geldt voor levering franco op de overeengekomen plaats, en omvat alle kosten als transportkosten en verzekering, koersrisico, kosten van emballage, en eventuele belastingen door of vanwege de overheid.

4.2 Betaling vindt plaats op factuur 30 dagen na ontvangst en volledige akkoordbevinding van de geleverde zaken. Betaling van de leverantie ontslaat Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.3 Facturen die zijn gedateerd voordat leverantie heeft plaatsgevonden dan wel anderszins niet correct cq. onvolledig zijn, worden door Fiberplast Circulair BV niet in behandeling genomen.

4.4 Fiberplast Circulair BV heeft het recht alle verschuldigde bedragen te verrekenen met al haar vorderingen op de Leverancier zonder rechterlijke tussenkomst.

5. Kwaliteit en hoedanigheid

5.1 De Leverancier garandeert dat de leverantie:

(a) in overeenstemming is met alle specificaties, tekeningen, berekeningen en overige eisen vermeld in de order en andere door Fiberplast Circulair BV verstrekte documenten;

(b) van goede kwaliteit, nieuw, zonder gebrek in ontwerp, constructie, fabricage, montage en materiaal en dat deze voldoen aan de hoogste eisen die door de stand der techniek ten tijde van de levering daaraan gesteld kunnen worden;

(c) volledig is en geschikt voor het doel waarvoor deze bestemd is;

(d) geen inbreuk maakt op enig recht van industriële of intellectuele eigendom;

(e) voldoet aan de in Europa geldende wettelijke vereisten en overheidsvoorschriften;

(f) dat, voor zover de leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of ‑terreinen van de Leverancier, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Fiberplast Circulair BV of haar opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften zullen worden nageleefd.

5.2 Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids‑, kwaliteits‑ en/of andere voorschriften die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Leverancier geacht deze te kennen, tenzij Leverancier ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt.

5.3 Er is pas behoorlijk geleverd als bij keuren en proeven gebleken gebreken zijn verholpen zonder enige verdere kosten voor Fiberplast Circulair BV.

6. Leveringstermijn

6.1 De Leverancier levert de zaken en/of diensten op het tijdstip dat vastgelegd is in de order, tenzij Fiberplast Circulair BV schriftelijk met een ander tijdstip van levering heeft ingestemd.

6.2 Bij gehele of gedeeltelijke te late levering van de zaken en/of diensten door de Leverancier is de Leverancier in gebreke en is Fiberplast Circulair BV zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de order dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en op kosten van de Leverancier door een derde te doen verrichten, zonder dat Fiberplast Circulair BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.3 Zodra de Leverancier verwacht of voorziet dat hij de overeengekomen leveringstermijn zal overschrijden, is hij gehouden dit onverwijld schriftelijk aan Fiberplast Circulair BV mede te delen onder opgave van redenen van de vertraging.

6.4 Bij verzuim van het onverwijld doen van een mededeling als bedoeld in 6.3, kan een later beroep op zodanige redenen voor de vertraging niet worden aanvaard.

6.5 Aan de verplichting tot levering van de zaken is pas voldaan als de Leverancier alle in de order genoemde zaken inclusief bijbehorende documenten, zoals certificaten, onderhoudsvoorschriften en handleidingen etc. bij Fiberplast Circulair BV heeft afgeleverd.

7. Keuring en beproeving

7.1 Fiberplast Circulair BV of keuringsbeambten in opdracht van Fiberplast Circulair BV hebben te allen tijde het recht de leverantie of onderdelen daarvan, waar dan ook, te keuren.

7.2 De Leverancier stelt Fiberplast Circulair BV tijdig op de hoogte over het tijdstip waarop de leverantie of onderdelen daarvan voor keuring gereed zijn. Tevens is Leverancier verplicht Fiberplast Circulair BV of door hem in te schakelen keuringsbeambten alle door hen gevraagde informatie, faciliteiten en medewerking om de keuring behoorlijk en op het aangegeven tijdstip te kunnen uitvoeren.

7.3 Indien materialen en onderdelen van de leverantie in de fabrieken en werkplaatsen worden gekeurd, komen de zakelijke keuringskosten voor rekening van Leverancier. De persoonlijke kosten van eventuele door Fiberplast Circulair BV in te schakelen keuringsbeambten, komen voor rekening van Fiberplast Circulair BV.

7.4 Goedkeuring of beproeving ontslaat Leverancier niet van enige garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze overeenkomst.

7.5 Bij afkeuring door Fiberplast Circulair BV zal Fiberplast Circulair BV hiervan Leverancier binnen korte tijd schriftelijk mededeling doen.

7.6 Fiberplast Circulair BV heeft bij afkeuring het recht om binnen een door haar te stellen termijn:

‑ levering te eisen van nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige extra vergoeding;

of:

‑ herstel van het geconstateerde gebrek dan wel gebreken om de leverantie alsnog in overeenstemming met de order te brengen;

of:

‑ annulering van de order c.q. koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Fiberplast Circulair BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn; alles onverminderd het recht van Fiberplast Circulair BV om vergoeding van alle schade en kosten te vorderen als gevolg van de tekortkoming in de nakoming door Leverancier.

8. Hulpmiddelen, tekeningen etc.

8.1 Alle hulpmiddelen, zoals doch niet uitsluitend (product)monsters, mallen, tekeningen, computerprogramma’s, berekeningen, bestek, specificaties en andere gegevens die Fiberplast Circulair BV aan Leverancier in het kader van de order ter beschikking heeft gesteld of die Leverancier in het kader van de order heeft vervaardigd of doen vervaardigen, blijven of worden eigendom van Fiberplast Circulair BV en worden daartoe van duidelijke kenmerken voorzien. Auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op voornoemde zaken worden door Fiberplast Circulair BV of een door haar aan te wijzen derderechthebbenden voorbehouden.

Leverancier is niet bevoegd deze hulpmiddelen, tekeningen etc. voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de order te gebruiken, kopiëren of vermenigvuldigen of op enigerlei wijze aan derden af te staan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberplast Circulair BV.

8.2 Leverancier is verplicht de in de voorgaande bepaling genoemde zaken onmiddellijk na akkoordbevinding van de leverantie door Fiberplast Circulair BV, hetzij onmiddellijk na annulering van de order om welke reden dan ook, aan Fiberplast Circulair BV te retourneren zonder achterhouding van kopieën, bij gebreke waarvan Fiberplast Circulair BV de betaling kan opschorten dan wel de kosten van vervanging van de niet‑geretourneerde zaken op de betaling in mindering brengen. Leverancier draagt voor voornoemde zaken alle risico’s totdat deze zaken aan Fiberplast Circulair BV zijn geretourneerd.

8.3 Door Fiberplast Circulair BV verstrekte (product)monsters, modellen, mallen e.d. alsmede tekeningen, berekeningen en andere gegevens of hulpmiddelen dienen voor gebruik door Leverancier te worden gecontroleerd, onder andere op hun onderlinge samenhang. Afwijkingen, onvolledigheden en onjuistheden moeten onverwijld aan Fiberplast Circulair BV worden meegedeeld.

9. Overdracht van rechten en verplichtingen

9.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberplast Circulair BV, is Leverancier niet bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze order geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij of dan wel deze geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

10. Eigendom en risico

10.1 De eigendom van de leverantie gaat over naar Fiberplast Circulair BV op het moment van aflevering dan wel bij bedrijfsklare oplevering. In het geval aanbetalingen of tussentijdse betalingen overeengekomen zijn, gaat de eigendom over naar Fiberplast Circulair BV tot het betaalde bedrag. Het risico voor de leverantie gaat over op de Fiberplast Circulair BV op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats dan wel bij bedrijfsklare oplevering.

10.2 Indien de Fiberplast Circulair BV zaken aan Leverancier ter beschikking stelt ter be‑ of verwerking dan wel indien er sprake is van vermenging of vereniging van zaken die (nog) niet het eigendom zijn van Fiberplast Circulair BV, dan blijft Fiberplast Circulair BV eigenaar van de aldus ontstane zaken. Leverancier is verplicht deze zaken voorzien van een duidelijk kenmerk onder zich te houden en draagt daarvoor het risico tot het moment van aflevering aan Fiberplast Circulair BV.

11. Garantie

11.1 De Leverancier garandeert dat hij alle gebreken aan de leverantie, welke zich mochten voordoen binnen een periode van 24 maanden na aanvaarding of ingebruikname van de leverantie of het object waarvoor deze bestemd is, waarbij het laatste van deze twee tijdstippen de termijn van garantie doet ingaan, onverwijld in overleg met Fiberplast Circulair BV zal herstellen of vervangen. Alle aan herstel of vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van de leverantie, of indien de leverantie tot een object behoort, de weer ingebruikstelling van dat object verbonden kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot in‑ en uitbouw, vervoer etc., zijn voor rekening van de Leverancier.

11.2 Indien de Leverancier naar het oordeel van Fiberplast Circulair BV, zijn verplichtingen ingevolge het in het vorig lid van dit artikel niet, niet‑behoorlijk of niet‑tijdig nakomt of indien opheffing van het gebrek geen uitstel duldt, heeft Fiberplast Circulair BV het recht om na schriftelijke kennisgeving aan Leverancier het gebrek op kosten van de Leverancier te herstellen dan wel te laten herstellen door derden.

11.3 De garantieperiode als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt verlengd met de periode gedurende welke de leverantie of het object waarvoor deze bestemd is, wegens een aan de Leverancier toe te rekenen tekortkoming niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. Voor herstelde of vervangen delen van de leverantie en vanaf de weer ingebruikstelling van de leverantie of de weer ingebruikstelling van het object waartoe de leverantie hoort, vangen alle daarop betrekking hebbende garantieperiodes opnieuw aan.

11.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Fiberplast Circulair BV, wordt verlies van of schade aan hulpmiddelen en gereedschappen die de Leverancier bij de uitvoering van de Leverantie gebruikt, door de Leverancier zelf gedragen.

11.5 De voorgaande bepalingen van dit artikel en/of de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, ontheffen de Leverancier niet van zijn overige aansprakelijkheid als volgens de wet.

12. Beëindiging

12.1 In het geval de Leverancier zijn verplichtingen niet, niet‑behoorlijk of niet‑tijdig nakomt, dan wel in het geval van het faillissement van Leverancier, aan Leverancier verleende surseance van betaling, liquidatie van de onderneming van Leverancier of beslaglegging op een belangrijk deel van de bedrijfseigendommen van Leverancier of beslaglegging op zaken bestemd voor de leverantie, is Fiberplast Circulair BV gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel de (koop)overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Fiberplast Circulair BV om vergoeding van de schade te vorderen. Alle vorderingen die Fiberplast Circulair BV in deze gevallen op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, de vordering tot vergoeding van de schade daaronder begrepen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

12.2 Bij gedeeltelijke annulering of beëindiging heeft Fiberplast Circulair BV, onverminderd het recht op vergoeding van de schade, de keuze om;

‑ reeds geleverde zaken aan op kosten van de Leverancier aan hem retourneren en de voor deze zaken reeds verrichte betalingen terug te vorderen;

‑ de leverantie na schriftelijke kennisgeving zelf of door derden te laten voltooien, eventueel tegen vergoeding van de door de Leverancier reeds geleverde onderdelen die in dat geval door Fiberplast Circulair BV gebruikt zullen worden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die hij, de voor of vanwege hem werkzame personen/en of bedrijven en door hem of laatstgenoemde direct of indirect tewerkgestelden, door of vanwege hem gebruikte gereedschappen en andere hulpmiddelen, toebrengen aan Fiberplast Circulair BV, personen en bedrijven werkzaam voor of bij de Fiberplast Circulair BV en derden. De aansprakelijkheid van Leverancier strekt zich mede uit tot schade aan zaken van derden, bedrijfsschade en andere indirecte schade die bij derden ontstaat. De Leverancier zal Fiberplast Circulair BV voor aanspraken van derden te dezer zake vrijwaren en zal Fiberplast Circulair BV volledig schadeloos stellen.

13.2 De Leverancier vrijwaart Fiberplast Circulair BV voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op industriële‑ en intellectuele eigendomsrechten en zal alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.

13.3 De Leverancier moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, voor een voldoende bedrag verzekerd houden.

13.4 Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, vrijwaart de Leverancier Fiberplast Circulair BV voor eventuele aansprakelijkheid van Fiberplast Circulair BV jegens een opdrachtgever van Fiberplast Circulair BV of derden wegens het niet naleven door de Leverancier of door hem ingeschakelde derden van zijn verplichtingen uit hoofde van de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

14. Geheimhouding

14.1 De Leverancier is gehouden tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle hem uit hoofde van de order of overeenkomst ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van Fiberplast Circulair BV in de ruimste zin van het woord, hieronder begrepen doch niet beperkt tot: gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, computerprogramma’s, schema’s, ontwerpen en dergelijke.

14.2 De Leverancier is niet gerechtigd om in de brochures, advertenties of anderszins in media of brieven e.d. het bestaan van de overeenkomst aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande toestemming van Fiberplast Circulair BV.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden, de overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

15.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Fiberplast Circulair BV is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

15.3 Voor zover deze Algemene Inkoopvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Op alle door ons in te kopen leveringen en/of diensten zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. Deze voorwaarden zijn op 22 september 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland Vestiging Leeuwarden onder dossiernummer 01117825.

Sterk maatwerk met een duurzame aard